Jak korzystać z SOID?

Weryfikacja zapotrzebowania

Każdy ma możliwość na stronie Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID) zweryfikować informacje o rozpatrzonym zapotrzebowaniu, o ile posiada dane potrzebne do jego identyfikacji. Wymagane jest jedynie wprowadzenie w wyszukiwarce dwóch z trzech dostępnych wartości:

 • numer zapotrzebowania
 • numer rozstrzygnięcia
 • numer PESEL/dowodu osobistego/paszportu pacjenta lub numer wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w przypadku zapotrzebowania na produkt stosowany w podmiocie leczniczym

Do weryfikacji zapotrzebowania nie jest konieczne zalogowanie do systemu.

Zakładanie konta w systemie

Konto w SOID może założyć podmiot biorący udział w procesie obsługi zapotrzebowania tj.: lekarz, konsultant i hurtownia farmaceutyczna.

Założenie konta jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

SOID wymaga podpisu elektronicznego do założenia konta oraz do podpisywania zapotrzebowań lub zgłoszeń. SOID umożliwia podpisywanie następującymi podpisami elektronicznymi:

 • Profilem zaufanym
 • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym
 • Certyfikatem ZUS.

Za założenie konta dla hurtowni pobierana jest opłata w wysokości 500 zł. Jest to opłata jednorazowa. Dotyczy założenia konta, a nie każdego składanego przez hurtownię zgłoszenia.

Założenie konta lekarza/konsultanta trwa kilkanaście minut:

 • Jeśli lekarz nie posiada konta na platformie e-PLOZ może je założyć klikając „zarejestruj się” na stronie SOID
 • Po zalogowaniu do SOID należy kliknąć na „wniosek o założenie konta dla lekarza lub konsultanta”
 • Po uzupełnieniu danych należy wniosek podpisać podpisem elektronicznym
 • Jeśli wprowadzone dane będą zgodne z danymi w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych konto w roli „lekarz” zostanie założone
 • Jeśli dane lekarza znajdują się w Rejestrze Konsultantów to w SOID zostanie nadana mu automatycznie również rola „konsultant”

Wniosek o konto hurtowni składa Osoba Odpowiedzialna

 • Jeśli Osoba Odpowiedzialna nie posiada konta na platformie e-PLOZ może je założyć klikając „zarejestruj się” na stronie SOID
 • Po zalogowaniu do SOID należy wybrać „wniosek o założenie konta dla hurtowni”
 • Po uzupełnieniu danych Osoba Odpowiedzialna podpisuje wniosek podpisem elektronicznym i przekazuje do podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu
 • Po podpisie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu wniosek wpływa do Ministerstwa Zdrowia
 • Minister Zdrowia rozpatruje wniosek o założenie konta w SOID, informacja o założeniu konta lub odrzuceniu wniosku jest zwracana na adres e-mail wskazany we wniosku
 • Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie można składać zgłoszenia

Informacje dodatkowe

Instrukcje dotyczące zakładania kont oraz procesu wystawiania, potwierdzania, rozpatrywania i realizacji zapotrzebowań na każdym ich etapie dostępne są na stronie internetowej Centrum eZdrowia, w sekcji dotyczącej Systemu Obsługi Importu Docelowego https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-obslugi-importu-docelowego-soid/