;

Warunki korzystania z Systemu Obsługi Importu Docelowego

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu Obsługi Importu Docelowego, zwanego dalej „Systemem”.

§ 2

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

1) Administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO);

2) Centrum e-Zdrowia – Centrum e- Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A;

3) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach Systemu są również zapisywane w plikach cookies;

4) Użytkownik – osoba fizyczna , która korzysta z Systemu.

§ 3

1. System zapewnia w szczególności:

1) obsługę zapotrzebowań na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia;

2) obsługę zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;

3) obsługę zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

2. Korzystając z Systemu Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Systemem.

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków.

2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Centrum e-Zdrowia nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem, jej użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków przez Użytkowników.

4. Centrum e-Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od Centrum e-Zdrowia.

§ 5

1. Pod adresem https://soid.ezdrowie.gov.pl/ udostępniono System.

2. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i funkcji Systemu zawiera instrukcja dostępna na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia.

3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami określonymi w niniejszych Warunkach i do ich przestrzegania.

4. Utworzenie konta w systemie wymaga posiadania konta na platformie e-PLOZ – (Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia) – szczegółowa instrukcja użytkownika umieszczona jest pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl i po zaakceptowaniu Warunków korzystania z Systemu.

5. Użytkownik ma prawo korzystać z usług dostępnych w Systemie z chwilą aktywacji konta.

6. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Systemie.

7. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

§ 6

1. Administratorem danych w Systemie jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15, adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: e-mail: iod@mz.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administratorem technicznym systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SOID, jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.

4. Dane w systemie przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wskazanych w art. 31c ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

§ 7

1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.

2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

5. W przypadku zmiany treści Warunków, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.

Zalecenia bezpieczeństwa dla Systemu

Centrum e-Zdrowia wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Systemu. Jednakże każdy użytkownik Systemu jest zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z Systemu.
W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

1. Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:

1) czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;

2) czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu;

3) zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.

2. Praca w Systemie

1) nie wolno logować się do Systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych);

2) nie należy logować się do Systemu z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik;

3) po zalogowaniu do Systemu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp;

4) należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer;

5) po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu;

6) nie powinno się korzystać z Systemu w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internet.

1. Bezpieczeństwo komputera użytkownika:

1) komputer używany do logowania do Systemu powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall;

2) aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów.

Uwaga:

Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do Systemu, zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.
Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do Systemu są rejestrowane.
Centrum e-Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika, z którego następuje połączenie do Systemu, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Systemu.

Podstawa prawna:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( RODO );

2) ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z poźn. zm.);

3) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

4) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

5) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).

Widzisz nieścisłość w danych lub masz wrażenie, że doszło do nadużycia? Zgłoś je nam!