Warunki korzystania z serwisu i polityka prywatności

Warunki korzystania z Systemu Obsługi Importu Docelowego.

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu Obsługi Importu Docelowego, zwanego dalej „Systemem”.

§ 2

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO);
  2. Centrum e-Zdrowia – Centrum e- Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A;
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach Systemu są również zapisywane w plikach cookies;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu.

§ 3

 1. System zapewnia w szczególności:
  1. obsługę zapotrzebowań na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia;
  2. obsługę zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;
  3. obsługę zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 2. Korzystanie z Systemu wymaga zgody na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z serwisu, w tym danych dotyczących logowania. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Systemem.

§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Centrum e-Zdrowia nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem, jej użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków przez Użytkowników.
 4. Centrum e-Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od Centrum e-Zdrowia.

§ 5

 1. Pod adresem https://soid.ezdrowie.gov.pl/ udostępniono System.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i funkcji Systemu zawiera instrukcja dostępna na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami określonymi w niniejszych Warunkach i do ich przestrzegania.
 4. Utworzenie konta w systemie wymaga posiadania konta na platformie e-PLOZ – (Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia) – szczegółowa instrukcja użytkownika umieszczona jest pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl i po zaakceptowaniu Warunków korzystania z Systemu.
 5. Użytkownik ma prawo korzystać z usług dostępnych w Systemie z chwilą aktywacji konta.
 6. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Systemie.
 7. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

§ 6

 1. Administratorem danych w Systemie jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15, adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: e-mail: iod@mz.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administratorem technicznym systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SOID, jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.
 4. Dane w systemie przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych administratora wskazanych w art. 31c ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 5. Przetwarzanie danych osobowych osób wskazanych w Systemie może odbywać się w sposób zautomatyzowany, w szczególności w zakresie uprawnień w systemie. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego sposobu przetwarzania danych – sprzeciw należy zgłosić na adres wskazany w ust. 1 lub ust. 2.
 6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

§ 7

 1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.
 2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
 5. W przypadku zmiany treści Warunków, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.

Zalecenia bezpieczeństwa dla Systemu

Centrum e-Zdrowia wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Systemu.

Jednakże każdy użytkownik Systemu jest zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z Systemu.

W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

 1. Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:
  1. czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
  2. czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu;
  3. zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
 2. Praca w Systemie:
  1. nie wolno logować się do Systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych);
  2. nie należy logować się do Systemu z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik;
  3. po zalogowaniu do Systemu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp;
  4. należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer;
  5. po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu;
  6. nie powinno się korzystać z Systemu w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internet.
 3. Bezpieczeństwo komputera użytkownika:
  1. komputer używany do logowania do Systemu powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall;
  2. aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów.

Uwaga:

Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do Systemu, zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.

Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do Systemu są rejestrowane.

Centrum e-Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika, z którego następuje połączenie do Systemu, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Systemu.

Podstawa prawna:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( RODO );
 2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
 4. ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).

Widzisz nieścisłość w danych lub masz wrażenie, że doszło do nadużycia? Zgłoś je nam!